Zoek je persoonlijke reis:

Minimale aantal dagen: Maximum prijs p.p.: Trefwoord:

InformatieANVR - Reisvoorwaarden


Angeli Travel is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen en bij de Vereniging van ANVR Reisorganisatoren. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. Angeli Travel hanteert afwijkende annuleringsbepalingen zoals hieronder beschreven, goedgekeurd door de ANVR.

Voor meer informatie: consumentenvoorwaarden.pdfCalamiteitenfonds


Angeli Travel (KvK 32057961) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds.
Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Voor meer informatie: Website CalamiteitenfondsStichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)


Angeli Travel (KvK nr. 32057961 ) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGRgarantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.”

Voor meer informatie: website: Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)Copyright


Angeli Travel behoudt de rechten op alle materialen, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt alleen gebruikt met instemming van de rechthebbenden en is (waar mogelijk) voorzien van naamsvermelding. Mocht u toch menen rechten te kunnen ontlenen aan materiaal op onze website, laat ons dat dan zo snel mogelijk weten.

Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen, persoonlijk gebruik is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Angeli Travel, over te nemen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.Disclaimer


Bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties gaan we zeer zorgvuldig te werk. Toch is het mogelijk dat informatie (na verloop van tijd) niet (meer) correct of verouderd is. Angeli Travel stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van gegevens van onze website, brochures, flyers, advertenties en overige publicaties en kan geen garanties geven met betrekking tot de inhoud ervan.

Wij stellen ons niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaan is door inhoud van derden op onze website. Ook behouden wij het recht om zonder aankondiging of opgaaf van redenen informatie te wijzigen en/of te verwijderen. Angeli Travel kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor besluiten door reizigers op basis van de door ons verstrekte informatie, indien dit niet de bedoeling was van deze informatie of deze op een onoordeelkundige wijze wordt gebruikt.

Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website. Ook kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de website.Privacy policy


Angeli Travel vindt uw vertrouwen in onze organisatie zeer belangrijk. Op deze pagina gaan wij in op de wijze waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
Als u uw gegevens aan Angeli Travel verstrekt, vallen deze gegevens onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft regels voor de verwerking en bescherming van uw persoonlijke gegevens.
Wij hebben de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), geregistreerd onder (jullie eigen code!). U kunt deze inzien op de website van het CBP, www.cbpweb.nl.


Invullen van persoonsgegevens
Wanneer u een boeking maakt of u aanmeldt voor onze nieuwsbrief, wordt persoonlijke informatie van u gevraagd. Deze gegevens gebruiken wij alleen om u service te verlenen, u in de toekomst te informeren over onze producten en / of u het gevraagde product te leveren. Als u bij ons boekt wordt u ook gevraagd om gegevens van thuisblijvers verstrekken. U wordt zelf geacht deze thuisblijvers te informeren dat wij deze gegevens bezitten. Deze zullen wij overigens alleen gebruiken in het geval van een calamiteit.


Verzameling van persoonsgegevens
Mocht u een volledig en actueel overzicht van de gegevens die Angeli Travel verzamelt en verwerkt willen inkijken, verwijzen we u naar onze registratie bij het CBP. Op www.cbpweb.nl kunt u deze direct inzien.

Verwerking van persoonsgegevens
Om de service en het reisproduct zo goed mogelijk te leveren kan het nodig zijn uw persoonsgegevens te delen met onze leveranciers of anderen, die de uiteindelijke producten en diensten verzorgen die u bij ons geboekt hebt. Wij zullen uw gegevens zonder uw toestemming nooit delen met personen of bedrijven voor commerciële doeleinden.
Als u naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat uw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole of immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- of andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Maar ook als het verstrekken van de gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch te helpen.

Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens
Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Als u deze wilt inzien, corrigeren en/of verwijderen, kunt u dit doen via info@angelitravel.nl.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, mail dan naar info@angelitravel.nl

Wijzigingen
Wij behouden het recht om wijzigingen aan te brengen in ons privacy beleid. Check daarom regelmatig deze pagina voor ons actuele privacy beleid.
Voor meer informatie: website van het CBPLid ANVR, SGR en Calamiteitenfonds


Waarom boeken bij een reisorganisatie in plaats van rechtstreeks op internet?
Het team van Angeli Travel reist over de hele wereld en is door en door bekend met de bestemmingen. Deze expertise is de kracht van Angeli Travel en daardoor kan het team voor u een schitterende maatwerk reis samenstellen. Wij maken graag overdag of in de avond een afspraak met u.

Angeli Travel voor: Expertise, maatwerk en betrouwbaarheid.

Angeli Travel heeft in alle landen die aangeboden worden contacten die ter plaatsen hulp verlenen mocht er iets gebeuren. Contact gegevens worden voor de reis gegeven.

Betrouwbaar: Angeli Travel is lid van de ANVR, de SGR en Calamiteiten
Angeli Travel hanteert de ANVR Reisvoorwaarden met afwijkende betaling- en annuleringsbepalingen. Op de website van Angeli Travel staan de ANVR Reisvoorwaarden of vraag de ANVR Reisvoorwaarden op bij Angeli Travel.

ANVR - Reisvoorwaarden
Angeli Travel is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen en bij de Vereniging van ANVR Reisorganisatoren. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. Angeli Travel hanteert afwijkende annuleringsbepalingen zoals hieronder beschreven, goedgekeurd door de ANVR. www.anvr.nl/consumentenvoorwaarden.pdf

SGR
Angeli Travel is aangesloten bij SGR. Alle pakketreizen vallen daarom onder de garantie van SGR (losse tickets niet). De SGR garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. https://www.sgr.nl

Calamiteitenfonds
Angeli Travel is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Op de boekingsovereenkomst zijn de voorwaarden van de garantieregeling van de Stichting Calamiteitenfonds Reizen mede van toepassing (zie website www.calamiteitenfonds.nl).
De garantie houdt in dat u als consument deelneemt aan een door ons georganiseerde reis, u (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren en u de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien Angeli Travel als gevolg van een calamiteit de reis moet aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren. https://www.calamiteitenfonds.nlOnline dagboek 'Waar ben jij nu'


Bij www.waarbenjij.nu kan men online een dagboek van de reis bijhouden, net zoals routekaart en veel meer. Foto's en films kunnen geupload worden. Leuk voor later, goed voor de achterblijvers. Het werkt simpel en snel.
Voor meer informatie: Waar ben jij nuDuurzaam toerisme


Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur, zodat reizen ook in de toekomst goed mogelijk blijft. De reisbranche voelt zich hierbij betrokken. ANVR-reisorganisaties hebben zich in ANVR-verband verplicht om een milieuprogramma met praktische maatregelen op te stellen. In dit programma beschrijven de reisorganisaties hoe zij nu en in de toekomst de zorg voor het milieu toepassen in de bedrijfsvoering en in de aangeboden reizen. Ook is een daartoe opgeleide milieu-coórdinator actief. Angeli Travel voldoet aan de gestelde verplichtingen conform de eisen van de Stichting Milieuzorg ANVR Reisorganisatoren. Maar duurzaam toerisme is niet alleen een zaak van reisondernemingen: ook als reiziger ben je daarin een onmisbare schakel.

U kunt hierover meer lezen in de ANVR brochure en op www.anvr.nl.

Voor meer informatie: www.anvr.nlMilieubeleidsverklaring


De sector Toerisme en Recreatie is in hoge mate afhankelijk van mens en milieu. De aantrekkelijkheid van de leefomgeving is immers een belangrijk onderdeel van het toeristisch product. Voor de zorg voor het milieu als onderdeel van verantwoord ondernemen is de laatste jaren steeds meer aandacht ontstaan, zowel vanuit de branche als vanuit de klant. Ook Angeli Travel kan een belangrijke bijdrage leveren aan de zorg van het milieu, in brede zin. In deze milieubeleidsverklaring wordt aangegeven welke doelstellingen Angeli Travel op dit terrein nastreeft. Deze doelstellingen vormen het uitgangspunt voor de milieuactiviteiten van Angeli Travel en dragen op deze wijze bij aan een eenduidig en herkenbaar milieubeleid.

Uiteraard kan de reiziger zijn steentje bijdragen door niet alleen thuis rekening te houden met het milieu, maar ook tijdens de vakantie.

Angeli Travel realiseert zich goed dat een gezonde natuur onderdeel is van een onvergetelijke vakantie en steunt daarom het COOL Flying initiatief.

COOL Flying biedt u de mogelijkheid de schadelijke uitstoot van uw vliegreis te compenseren. Hierdoor levert u een positieve bijdrage aan de bestrijding van het broeikaseffect en kunt u blijvend genieten van uw vakantiebestemming. Ga daarom goed op weg en vlieg CO2 neutraal.

Voor meer informatie: www.coolflying.nl   Zijtak 15, 1251 RR Laren - Tel: 035 - 53 17 499 - E-mail: info@angelitravel.nl