Zoek je persoonlijke reis:

Minimale aantal dagen: Maximum prijs p.p.: Trefwoord:

SGR Stichting Garantiefonds Reisgelden
Angeli Travel is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.
Inschrijfnummer Angeli Travel is 2241.
Zie voor meer informatie : www.sgr.nl

Calamiteitenfonds
Angeli Travel is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis: (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.” Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.
Meer informatie over het calamiteitenfonds: www.calamiteitenfonds.nl
   Kantoor: Zijtak 15, 1251 RR Laren - Tel: 035 - 53 17 499 - E-mail: info@angelitravel.nl